Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Algemene bepalingen

1. Door dit gebied te bezoeken, krijgt de gebruiker toegang tot aybel.shop, toegankelijk via de URL: www.aybel.shop (hierna "Aybel" genoemd). Het browsen en verzenden van een aankooporder op de site impliceert aanvaarding van de voorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid van de daarin aangegeven site.

2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten met exclusieve verwijzing naar aankopen gedaan op de site in overeenstemming met de bepalingen van Deel III, Titel III, Hoofdstuk I, Consumentenwet (wetsdecreet nr. 206/05 gewijzigd door wetgevend besluit Decreet nr. 21/14 en wetsdecreet 70/03)


Aylan van Erp  
Geboorteplaats: Den Haag
Geboortedatum: 24/03/1962
Residenza: Noordzijde 12 2977 AD Goudriaan  
BTW-nummer: NL861796287B01

3. De gebruiker is verplicht, alvorens toegang te krijgen tot de producten die op de site worden aangeboden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen, die als algemeen en ondubbelzinnig aanvaard worden beschouwd op het moment van aankoop.

4. De gebruiker wordt verzocht een kopie van het aankoopformulier en deze Algemene Verkoopvoorwaarden te downloaden en af ​​te drukken, waarvan Aybel zich het recht voorbehoudt de voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


Art. 2 - Onderwerp

1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen het aanbieden, doorsturen en accepteren van inkooporders voor producten op Aybel en regelen echter niet de levering van diensten of de verkoop van producten door anderen dan verkoper die op dezelfde site aanwezig zijn via links, banners of andere hyperlinks.

2. Voordat u bestellingen plaatst en producten en diensten van verschillende partijen aanschaft, raden wij u aan hun verkoopvoorwaarden te controleren.


Art. 3 - Afsluiting van het contract

1. Om het koopcontract af te sluiten, is het noodzakelijk om het formulier in elektronisch formaat in te vullen en te verzenden volgens de relevante instructies.

2. Het bevat de verwijzing naar de Algemene Verkoopvoorwaarden, de afbeeldingen van elk product en de relatieve prijs, de betaalmiddelen die kunnen worden gebruikt, de leveringsmethoden van de gekochte producten en de relatieve verzend- en leveringskosten, een verwijzing naar de voorwaarden voor uitoefening van het herroepingsrecht; methoden en tijden voor het retourneren van gekochte producten.

3. Voordat u de overeenkomst sluit, wordt u gevraagd te bevestigen dat u de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen, inclusief de informatie over het herroepingsrecht en de verwerking van persoonsgegevens.

4. Het contract komt tot stand wanneer de verkoper het door de gebruiker ingevulde formulier ontvangt, na controle van de juistheid van de daarin opgenomen gegevens.

5. De gebruiker is verplicht de prijs te betalen vanaf het moment dat de online bestelprocedure is voltooid. Dit gebeurt door op de knop "Betaal nu" aan het einde van de wizard te klikken.

6. Zodra het contract is gesloten, neemt de verkoper de uitvoering van de bestelling over.


Art. 4 - Geregistreerde gebruikers

1. Bij het voltooien van de registratieprocedures verbindt de gebruiker zich ertoe de instructies op de site te volgen en zijn persoonlijke gegevens correct en waarheidsgetrouw te verstrekken.

2. Na registratie ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail in de door hem opgegeven e-mail. De bevestiging dient uiterlijk binnen 5 dagen te worden doorgegeven. Na deze termijn is Aybel, bij gebreke van bevestiging, ontheven van iedere verplichting jegens de gebruiker.

3. De bevestiging ontheft Aybel in ieder geval van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de door de gebruiker verstrekte gegevens. De gebruiker verbindt zich ertoe Aybel onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in zijn gegevens op elk meegedeeld moment.

4. Indien de gebruiker vervolgens onjuiste of onvolledige gegevens meedeelt of zelfs indien er een geschil ontstaat tussen de belanghebbende partijen over de gedane betalingen, heeft Aybel het recht de dienst niet te activeren of op te schorten totdat de betreffende tekortkomingen zijn verholpen.

5. Bij het eerste verzoek van de gebruiker om een ​​profiel te activeren, zal Aybel dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord toekennen. Deze laatste erkent dat deze identificatiegegevens het systeem vormen voor het valideren van de toegang van de gebruiker tot de Diensten en het enige systeem dat geschikt is om de gebruiker te identificeren, zodat de acties die via dergelijke toegang worden uitgevoerd aan hem zullen worden toegeschreven en bindende gevolgen voor hem zullen hebben.

6. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn toegangsgegevens geheim te houden, met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en niet, zelfs tijdelijk, aan derden over te dragen.


Art. 5 - Beschikbaarheid van producten

1. Productbeschikbaarheid verwijst naar de daadwerkelijke beschikbaarheid op het moment dat de gebruiker de bestelling plaatst. Deze beschikbaarheid moet echter als louter indicatief worden beschouwd omdat, vanwege de gelijktijdige aanwezigheid op de site van meerdere gebruikers, de producten aan andere klanten kunnen worden verkocht voordat de bestelling wordt bevestigd.

2. Zelfs na verzending van de e-mail met de orderbevestiging kunnen er gevallen zijn van gedeeltelijke of totale onbeschikbaarheid van de goederen. In dit geval wordt de bestelling automatisch gecorrigeerd met de eliminatie van het niet-beschikbare product en wordt de gebruiker onmiddellijk op de hoogte gebracht via e-mail.

3. Indien de gebruiker verzoekt om annulering van de bestelling en ontbinding van het contract, zal Aybel het betaalde bedrag terugbetalen binnen 7 dagen vanaf het moment dat Aybel kennis kreeg van het besluit van de koper om het contract te ontbinden.


Art. 6 - Aangeboden producten

1. Aybel commercializza:

Kleurstoffen voor textiel; Accessoires zoals borstels en sponzen

2. Het aanbod vindt u gedetailleerd op onze website via de link: https://aybel.shop/collections/all


Art. 7 - Betaalmethoden en prijzen

1. De prijs van de producten is de prijs die van tijd tot tijd op de site wordt aangegeven, tenzij er sprake is van een duidelijke fout.

2. In geval van een fout zal Aybel de koper zo snel mogelijk op de hoogte stellen, zodat de bestelling voor het juiste bedrag kan worden bevestigd of geannuleerd. Er bestaat in ieder geval geen verplichting voor Aybel om te leveren wat verkocht is tegen de verkeerd aangegeven lagere prijs.

3. De prijzen op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen kunnen op elk moment veranderen. De wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor al een orderbevestiging is verzonden.

4. Nadat u de gewenste producten heeft geselecteerd, worden deze aan de winkelwagen toegevoegd. Volg eenvoudigweg de aankoopinstructies en voer de bij elke stap van het proces gevraagde informatie in of verifieer deze. Bestelgegevens kunnen vóór betaling worden gewijzigd.

5. Betaling kan geschieden via:

Creditcards (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, UnionPay), debetkaarten (visa debit, mastercard debit), Shoppay, Apple pay, Google pay, Bancontact.


Art. 8 - Levering

1. Aybel verzendt over het hele Italiaanse grondgebied, met uitzondering van de staat Vaticaanstad en de Republiek San Marino.

2. Aybel bezorgt uitsluitend bij de gebruiker thuis, mits dit op het moment van aankoop is gebeurd.

3. De levering vindt doorgaans plaats binnen 48-72 uur, of, als er geen leveringsdatum is opgegeven, binnen de tijd die werd geschat op het moment dat de leveringsmethode werd geselecteerd, en in ieder geval binnen de maximale periode van dertig dagen vanaf de datum van levering. bevestiging.

4. Indien bezorging niet mogelijk is, wordt de bestelling naar het magazijn verzonden. In dit geval wordt in een bericht vermeld waar de bestelling zich bevindt en hoe u een nieuwe levering kunt overeenkomen.

5. Indien u niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kunt zijn op de afleverlocatie, verzoeken wij u nogmaals contact met ons op te nemen om een ​​nieuwe afleverdatum af te spreken.

6. Indien de levering om redenen die niet aan ons te wijten zijn dertig dagen na de datum waarop de bestelling beschikbaar is voor bezorging niet kan plaatsvinden, gaan wij ervan uit dat het de bedoeling is dat de overeenkomst wordt ontbonden.

7. Als gevolg van de resolutie zullen de bedragen inclusief bezorgkosten worden geretourneerd met uitsluiting van eventuele meerkosten ten gevolge van de keuze voor een andere bezorgmethode dan de aangeboden gewone methode, zonder ongerechtvaardigde vertraging en in ieder geval binnen 30 dagen. dagen na de datum waarop het contract is beëindigd. Het transport dat voortvloeit uit de ontbinding van het contract kan extra kosten met zich meebrengen die ten laste komen van de koper.

8. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper en worden expliciet vermeld op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.


Art. 9 - Overgang van risico

1. Het risico met betrekking tot de producten gaat vanaf het moment van levering over op de koper. De eigendom van de producten wordt als verworven beschouwd zodra de volledige betaling van alle daarop verschuldigde bedragen is ontvangen, inclusief verzendkosten, of op het moment van levering, indien dit op een later tijdstip plaatsvindt.


Art. 10 - Garantie en commerciële naleving

1. De verkoper is verantwoordelijk voor elk defect in de producten die op de site worden aangeboden, inclusief de niet-conformiteit van de artikelen met de bestelde producten, in overeenstemming met de bepalingen van de Italiaanse wetgeving.

2. Indien de koper de overeenkomst heeft gesloten als consument, d.w.z. elke natuurlijke persoon die op de site handelt voor doeleinden die geen verband houden met een uitgeoefende ondernemers- of beroepsactiviteit, is deze garantie geldig op voorwaarde dat het defect zich binnen 24 maanden na de leveringsdatum voordoet. de producten; dat de koper een formele klacht over de gebreken indient binnen een termijn van maximaal 2 maanden vanaf de datum waarop hij het gebrek heeft erkend; dat het online retourformulier correct is ingevuld.

3. In geval van non-conformiteit heeft de gebruiker die als consument het contract heeft gesloten het recht om kosteloos het herstel van de conformiteit van de producten te verkrijgen, door middel van reparatie of vervanging, of om een ​​passende prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst te verkrijgen. het contract met betrekking tot de betwiste goederen en de daaruit voortvloeiende terugbetaling van de prijs.

4. Alle retourkosten voor defecte producten zijn voor rekening van de verkoper.


Art. 11 - Opzegging

1. In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft de koper het recht om binnen de termijn van 14 dagen, zonder enige boete en zonder opgave van redenen, van de aankoop af te zien overeenkomstig art. 57 van Wetsdecreet 206/2005 vanaf de datum van ontvangst van de producten.

2. Bij meerdere aankopen door de koper in één bestelling en afzonderlijk geleverd, gaat de termijn van 30 dagen in vanaf de datum van ontvangst van het laatste product.

3. De gebruiker die gebruik wil maken van het recht om de aankoop te herroepen, kan een e-mail sturen, met vermelding van het bestelnummer en de naam van de gebruiker, naar:

contatti@aybel.it

4. De koper moet het herroepingsrecht ook uitoefenen door het sturen van een expliciete verklaring waarin hij besluit de overeenkomst te herroepen.

5. De goederen moeten worden geretourneerd aan:

Aybel - via Marzari 12, Trevignano 31040 Treviso

6. De goederen moeten intact worden geretourneerd, in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen en compleet met de bijgevoegde belastingdocumentatie. Onverminderd het recht om de naleving van het bovenstaande te verifiëren, zal de site het bedrag van de producten waarvoor de herroeping geldt, binnen een periode van maximaal 30 dagen terugbetalen, exclusief eventuele verzendkosten die de gebruiker heeft opgelopen.

7. De kosten van retournering zijn voor rekening van de gebruiker.

8. Zoals vereist door art. 56 lid 3 van Wetsdecreet 206/2005, gewijzigd bij Wetsdecreet 21/2014, kan de site de terugbetaling opschorten tot ontvangst van de goederen of totdat de koper aantoont dat hij de goederen heeft teruggestuurd.

9. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten en producten van Aybel vallen onder de categorieën van de art. 59 van Wetsdecreet 206/2005.

10. De site voert de terugbetaling uit via dezelfde betaalmethode die de koper tijdens de aankoop heeft gekozen. In geval van betaling via overschrijving en als de gebruiker van plan is zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet hij de bankgegevens verstrekken: IBAN, SWIFT en BIC die nodig zijn om de terugbetaling uit te voeren.Art. 12 - Verwerking van gegevens


1. De gegevens van de koper worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals gespecificeerd in de specifieke sectie met de informatie overeenkomstig art. 13 EU-verordening 2016/679 (Privacybeleid).Art. 13 - Clausule van vrijwaring


1. Indien een van de clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook nietig zou zijn, zal dit in geen geval de geldigheid en de naleving van de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in gevaar brengen.Art. 14 - Contacten


1. Elk verzoek om informatie kan per e-mail worden verzonden naar het volgende adres contacts@aybel.it, of per post naar het volgende adres:

via Marzari 12, Trevignano 31040 TrevisoArt. 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


1. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Italiaanse recht en op basis daarvan geïnterpreteerd, onverminderd eventuele andere dwingende regels die gelden in het land waar de koper zijn gewone verblijfplaats heeft. Bijgevolg zijn de interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Algemene Verkoopvoorwaarden uitsluitend onderworpen aan het Italiaanse recht.

Eventuele geschillen met betrekking tot en/of voortvloeiend uit dezelfde moeten uitsluitend worden opgelost door de Italiaanse rechterlijke autoriteit. In het bijzonder, indien de gebruiker de hoedanigheid van Consument heeft, moeten eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van de plaats van domicilie of verblijf van de gebruiker op basis van de toepasselijke wet.Deze voorwaarden zijn opgemaakt op 27-06-2023.